Regulamin

§ 1
Organizatorem seminarium jest BUTORG Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bednarskiej 11c, zwanym dalej BUTORG.

§ 2
Firma Butorg przeprowadza seminarium w formie telekonferencji, na platformie Microsoft Teams, według programu dostępnego na stronie internetowej www.semprobud.pl, oraz w siedzibie BUTORG. Udział w seminarium jest bezpłatny.

§ 3
Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.semprobud.pl, w szczególności podanie adresu e-mail, na który zostanie uczestnikowi link do połączenia internetowego ze stroną seminarium oraz zaakceptowanie regulaminu seminarium.

§ 4
Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych zgodnie z zasadami określonymi w odnośnych przepisach oraz polityce prywatności opisanej na stronach internetowych BUTORG.

§ 5
Firma Butorg zastrzega sobie prawo do anulowania przesłanego przez uczestnika zgłoszenia, jeśli uczestnik nie spełnieni warunków określonych w § 3.

§ 6
Uczestnik ma prawo do:
– uzyskania niezbędnych informacji dotyczących seminarium,
– otrzymania od Organizatora materiałów informacyjnych,,
– rezygnacji z udziału w seminarium bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

§ 7
Podczas trwania seminarium uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń organizatorów szkolenia i prelegentów, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych. Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować natychmiastowe relegowanie uczestnika z seminarium bez prawa dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania.

§ 8
BUTORG zastrzega sobie prawo do zmiany programu seminarium a także jego odwołania, w przypadku zbyt małej liczby uczestników, lub z powodu innych zdarzeń losowych.

§ 9
Regulamin obowiązuje od 9 września 2021r.

Scroll to Top